คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ เชียงราย[ Est. 1992 ]

Home / พันธมิตร / คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ เชียงราย

คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ เชียงราย

01_def

แรกเริ่มดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มาจากครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อนภายในหมู่บ้านศรีวิเชียร ต่อมาเนื่องจากความต้องการที่มากขึ้นจึงได้เริ่มรับเด็กชาติพันธุ์ ซึ่งมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาเลี้ยงดูแลและให้การอบรม ในปัจจุบันสามารถรับรองได้ทั้งหมด 150 คน เน้นการพัฒนาคุณภาพและชีวิตของเด็ก เช่น ด้านการศึกษา คือให้ได้รับการศึกษาตามแนวทางของนักบวชคามิลเลียน และตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน ยังเปิดบ้านอบรมสำหรับเยาวชนจากภาคเหนือ ผู้สนใจในกระแสเรียกของคุณะนักบวชคามิลเลียน เข้ารับการอบรมเป็นสามเณรตั้งแต่ ชั้น ม.1-6 โดยรับการอบรมด้านคำสอน ข้อความเชื่อ จิตตารมณ์ของ คณะ และเติบโตขึ้นในการอุทิศตนเป็นที่รับใช้ผู้ป่วย บ้านเด็กคามิลเลียนเชียงราย เป็น ศูนย์ช่วยเหลือเด็กพร้าและเด็กพิเศษที่ด้อยโอกาส


Address:

101 หมู่ 8 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

053-787-339, 053-787-304, 082-188-4362
053-787-304
info@camillianchiangrai.org
www.camillianchiangrai.org
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

เริ่มพิมพ์และกด Enter เพื่อค้นหา