Centro per gli anziani Prachinburi[ Est. 1965 ]

Home / Partners / Centro per gli anziani Prachinburi

Centro per gli anziani Prachinburi

เดิมชื่อสถานพักฟื้นโรคเรื้อน โคกวัด(นิคมนักบุญคามิลโล) ดำเนินกิจการดูแลรับใช้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อนและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่พิการ ภายในมีการส่งเสริมกิจกรรมอาชีพ อาทิ แกะสลักไม้ ทอผ้า เลี้ยงสัตว์ ทำสวนปลูกผัก เป็นต้นและยังสนับสนุนบุตรหลานของผู้ป่วยให้ได้รับการศึกษาตามความสามารถ แต่ปัจจุบันผู้ป่วยโรคเรื้อนได้รับการรักษาให้หายหมดแล้ว จึงได้ปรับมาให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ ถูกทอดทิ้งไม่สามารถอยู่ในครอบครัวหรือชุมชนได้ ปัจจุบันคามิลเลียนโซเซียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรีประกอบกิจการหลัก 2 กิจการคือ

1.นวกสถาน (สถานฝึกอบรมผู้เตรียมตัวเป็นนักบวชคามิลเลียน)

2.ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการที่ยากไร้


Address:

240 Moo 2,Khokpep,Srimahosot,Prachinburi 25190

037210204-6, 0852764086
037210207
cscprachin@yahoo.com
www.camillianprachin.org
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inizia a digitare e premere Invio per la ricerca